Flexible Automation System Co Ltd

จุดแข็งสำคัญของเรา

จุดแข็งสำคัญของเรา

วิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับองค์กร

เปลี่ยนแนวทางการผลิตด้วยระบบ Customized Control Automation

บริษัท Flexible Automation System จำกัด เป็นผู้บุกเบิกรายใหม่ในกลุ่มเครื่องจักรอัตโนมัติด้านอุตสาหกรรม ที่มาพร้อมกับการแก้ปัญหาแบบครอบคลุมทุกด้านโดยอาศัยการหยั่งรู้ เราปฏิวัติขั้นตอนการทำงาน/ขั้นตอนของกระบวนการให้กับอุตสาหกรรมสำคัญๆ ภายใต้กรอบการแก้ปัญหาตามรูปแบบมาตรฐานอุตสาหกรรม 4.0 และ IOT

เรามุ่งเน้นที่ “วิธีแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ” มากกว่าเพียงแค่จัดหาชิ้นส่วนต่างๆ เราออกแบบการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์และเหมาะสมโดยการบูรณาการองค์ความรู้แขนงต่างๆ เข้าด้วยกัน อาทิ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศกรรมเครื่องกล และ SCADA

ทีมงานของคู่ค้าผู้เปี่ยมไปด้วยศักยภาพและความน่าเชื่อถือคือหนึ่งในทรัพยากรอันมีค่ายิ่งของเรา จากการทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้า เราได้สรรค์สร้างระบบ Customized Control Automation ที่ช่วยให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจโรงงานของตนได้อย่างม ประสิทธิภาพ ตลอดจนบรรลุผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ

เราสร้างระบบ Customized Control Automation ขึ้นมาสำหรับ –

  • เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับโรงงาน
  • อุตสาหกรรมยานยนต์
  • อุตสาหกรรมอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ / อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
  • ธุรกิจด้านเภสัชกรรม / การดูแลสุขภาพ
  • อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย
  • อุตสาหกรรมเคมี
  • อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
  • อุตสาหกรรมเหมืองแร่
  • เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับงานก่อสร้างอาคารสถานที่

การให้คำปรึกษาและการดำเนินโครงการ

ที่ปรึกษาด้านเครื่องจักรอัตโนมัติ SCADA และกระบวนการ

การให้คำปรึกษา

เรามีบริการให้คำปรึกษาโครงการให้กับลูกค้าจากอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลผลิตทางธุรกิจโดยการปรับปรุงการปฏิบัติงานและเพิ่มผลิตผล

ในฐานะที่ปรึกษาชั้นนำด้านเครื่องจักรอัตโนมัติ SCADA และกระบวนการ ลูกค้าต่างมาหาเราพร้อมคำร้อง/ข้อกังวล เราใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ ตลอดจนรู้วิธีใช้ SCADA & HMI ในวงกว้าง อีกทั้งยังไปเยี่ยมชมโรงงานและให้คำปรึกษาในเชิงรุกร่วมกับบริษัทคู่ค้าที่เป็นพันธมิตรของเรา

การดำเนินงาน

ไม่ว่าโครงการของท่านจะกำหนดขอบเขตไว้อย่างไร และมีความซับซ้อนมากเพียงใด บริษัท Flexible Automation System จำกัด ขอยืนหยัดที่จะให้การสนับสนุนโครงการของท่านด้วยความเป็นมืออาชีพที่รู้ลึกรู้จริงในการดำเนินงาน เราสร้างคุณค่าถาวรให้กับทุกภารกิจที่เราได้รับโดยส่งมอบประสบการณ์ที่ปรับเปลี่ยนได้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเพิ่มมากขึ้น


การฝึกอบรมและการสนับสนุน

การสนับสนุนด้านเครื่องจักรที่ตรงเวลาและการดูแลหลังการขายที่เชื่อถือได้

ลองนึกภาพว่าท่านมีโครงการอยู่ในมือและกำลังบริหารจัดการอยู่ โครงการดำเนินไปได้ด้วยดี แต่การดำเนินงานที่ราบรื่นก็ถือเป็นความท้าทายที่น่าลองเช่นกัน

ด้วยบริการของ บริษัท Flexible Automation System จำกัด ท่านจะมีผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่เชื่อถือได้เป็นคู่คิดของท่าน เราจะให้ความเอาใจใส่ในการดำเนินงานต่อองค์กรของท่านอย่างต่อเนื่องโดยให้การสนับสนุนด้านเครื่องจักรอัตโนมัติที่ตรงเวลา กอปรกับการดูแลหลังการขายที่เชื่อถือได้

ในการสร้างความเชื่อมั่นเรื่องช่วงเวลาให้บริการที่สม่ำเสมอและผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศของโรงงานท่าน เรามีบริการจัดการฝึกอบรม ณ สถานที่ของท่าน ทั้งยังช่วยขับเคลื่อนวัฒนธรรมเชิงกฎระเบียบและการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมให้กับองค์กรของท่าน นอกจากนี้ เรายังตอบสนองท่านได้อย่างรวดเร็วและช่วยขจัดปัญหาให้กับท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น