Flexible Automation System Co Ltd

sustainability homepage
ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของ CEH Group เราผลักดัน "การดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” เพื่อให้ผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

Our Group ESG Goal

IMPACT Framework

I

Innovation

นวัตกรรม

สร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนาของกลุ่ม และจัดกิจกรรมทางธุรกิจของเรา มุ่งไปสู่อนาคตสีเขียว

M

Measurement

การวัดผล

มีการวัดผล และลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของกลุ่ม ลงร้อยละ 40 ภายในปี 2568 จากระดับปัจจุบัน

P

Preservation

การอนุรักษ์

เพื่อรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เราจะส่งเสริมการรีไซเคิล การใช้พลังงานทดแทน และพัฒนาระบบดิจิทัลให้ก้าวหน้า

A

Advocacy

การสนับสนุน

เพื่อสนับสนุนและให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน เราได้จัดตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนของกลุ่ม เพื่อวางแผนและกำหนดขั้นตอน การทำงานสีเขียว เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

C

Compliance

ความร่วมมือ

ให้ความร่วมมือ กับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2593 ตามการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ COP28's Net-Zero carbon

T

Training

การฝึกอบรม

ฝึกอบรมพนักงานของเราทั้งกลุ่ม ผ่านโปรแกรม Sustainability Passport เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ ด้านความยั่งยืน

I

Innovation

นวัตกรรม

 

สร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนาของกลุ่ม และจัดกิจกรรมทางธุรกิจของเรา มุ่งไปสู่อนาคตสีเขียว

M

Measurement

การวัดผล

 

มีการวัดผล และลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของกลุ่ม ลงร้อยละ 40 ภายในปี 2568 จากระดับปัจจุบัน

P

Preservation

การอนุรักษ์

 

เพื่อรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เราจะส่งเสริมการรีไซเคิล การใช้พลังงานทดแทน และพัฒนาระบบดิจิทัลให้ก้าวหน้า

A

Advocacy

การสนับสนุน

 

เพื่อสนับสนุนและให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน เราได้จัดตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนของกลุ่ม เพื่อวางแผนและกำหนดขั้นตอน การทำงานสีเขียว เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

C

Compliance

ความร่วมมือ

 

ให้ความร่วมมือ กับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2593 ตามการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ COP28's Net-Zero carbon

T

Training

การฝึกอบรม

 

ฝึกอบรมพนักงานของเราทั้งกลุ่ม ผ่านโปรแกรม Sustainability Passport เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ ด้านความยั่งยืน