Flexible Automation System Co Ltd

พันธกิจ / วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรอัตโนมัติและกลุ่มของระบบอัตโนมัติ โดยการให้บริการและวิธีแก้ปัญหาที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าในประเทศไทย

วิสัยทัศน์

เพื่อสร้างวิวัฒนาการในการเป็นคู่ค้าด้านการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติด้านอุตสาหกรรมและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง ในประเทศไทย